Zoek
Categorieën
  Menu Close

  Algemene Voorwaarden

  1. Algemeen

  1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
  2. Onder de´wederpartij` wordt in deze voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten. Respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), recht verkrijgende(n) en erfgenamen.
  3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met een afwijking van deze voorwaarden hebben ingestemd.
  4. Door het enkel plaatsen van een order en/ of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische of per telex opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
  5. Deze voorwaarden beheersen voorts de rechtsverhouding tussen ons en derden, voorzover deze derden van deze voorwaarden hebben kennis genomen, althans kennis hebben kunnen nemen.

  2. Aanbiedingen

  1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, totdat de order door ons schriftelijk is bevestigd.
  2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Toezending van aanbiedingen en/ of ander documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
  4. Wij behouden ons het recht voor om bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

  3. Overeenkomsten

  1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst tot stand, nadat wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging onzerzijds wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge)afspraken en/ of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen binden ons slechts, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
  3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, kan deze opdrachtbevestigend op alle juridische mogelijke manieren worden bewezen, waarbij echter in ieder geval de onzerzijds verzonden factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke factuur ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
  5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
  6. Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht bij uitvoering, van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/ of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.
  7. Goederen van de wederpartij, welke zich ter uitvoering van de wederpartij. Deze goederen mede tot verhaal van de door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen. Indien de wederpartij na behoorlijke in gebreken stelling onzerzijds de vordering niet voldoet, wordt zij geacht ons onherroepelijk te hebben gevolmachtigd de vordering te verhalen middels openbare verkoop van de goederen van de wederpartij, welke zicht onder ons bevinden.

  4. Prijzen

  1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
  2. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen:
   • per stuk vermeld,
   • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremie en andere prijsbepalende factoren,
   • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaatsen,
   • exclusief B.T.W. invoerrechten, ander belastingen, heffingen en rechten,
   • exclusief de kosten van de in- en uitladingen, vervoer en verzekeringen,
   • vermeld in Nederlandse valuta, tenzij ander vermeld; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend, voorzover hierdoor de kostprijs van onze producten wordt verhoogd.
  3. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijk voorschriften.

  5. Levering en levertijd

  1. Tenzij ander overeengekomen, wordt bezorgd aan huis/ bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment, waarop de goederen ons bedrijf/ magazijn verlaten, dan wel het moment, waarop de goederen het bedrijf/ magazijn van onze derden (leverancier) verlaten. Franco levering geschiedt alleen, indien en voorzover dit door ons op de factuur of anderszins wordt aangegeven en wat tegen de voor het goederentransport gebruikelijk condities.
  2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit voeren na mededeling onzerzijds, dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
  3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking, welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/ of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, dan wel bij aangetekend schrijven binnen vijf dagen aan ons mede te delen, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Na het verstrijken van een termijn van vijf dagen na de levering van de goederen, worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
  4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.
  5. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  6. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
  7. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren, c.q. afname te weigeren.
  8. Wanneer de goederen na het verstrijk van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

  6. Transport/ risico

  1. De wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. wordt, indien geen ander aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij in zake het transport/ de verzending worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
  2. De verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan, wanneer de vervoerder vordert, dat op de vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke, de clausule voorkomt, dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

  7. Overmacht

  1. Alle omstandigheden buiten de wil en door toedoen van ons, welke van dien aard zijn, dat levering of verdere nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, transportbelemmeringen, buitensporige valuta schommelingen en alle andere omstandigheden.
  2. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoer van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.
  3. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die de overmacht opleveren intreden nadat onze prestaties geleverd hadden moeten zijn.

  8. Aansprakelijkheid

  1. Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerend of onroerend goed, zowel bij de wederpartij als bij derden, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde, of de ongeschiktheid daarvan, of door welke andere oorzaak dan ook. Onder deze uitsluitingsclausule valt voorst de schade, welke is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten.
  2. De in het voorgaande lid vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt, indien en voorzover onze aansprakelijkheidsassuradeuren geen dekking verlenen terzake van schaden, tijdens de uitvoering der overeenkomst(en) toegebracht aan de wederpartij en/of derden.
  3. Mochten wij door omstandigheden toch een schadevergoedingsverplichting krijgen jegens de wederpartij of derden, dan gaat het bedrag van deze schadevergoeding het bedrag van deze schadevergoeding het bedrag van de door ons verzonden factuur nummer te boven.
  4. Indien de wederpartij de door ons geleverde producten zonder enige reclame conform artikel 5, lid 3 in ontvangst heeft genome, zijn wij nimmer gehouden enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabrikage- of samenstellingsfouten, dan wel enigerlei andere oorzaak. Voorzover wij te dezer zake door derden worden aangesproken, is de wederpartij verplicht ons volledig te vrijwaren, voorzover zij de geleverde producten zonder enige reclame conform artikel 5, lid 3 in ontvangst heeft genomen.

  9. Garantie

  1. Garantie voor geleverde goederen, die wij zelf elders inkopen wordt slechts gegeven voorzover die door de fabrikant/ leverancier wordt verstrekt. Wij zijn verplicht deugdelijke aanspraken van de wederpartij op garantie te ondersteunen. Gebruikte goederen worden nimmer gegarandeerd.
  2. Onze garantieverklaring vervalt, indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan voor normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend. Of naar ons oordeel op ondeskundige/ onoorbare wijze is behandeld of onderhouden.
  3. intellectuele eigendomsrechtenNiet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door de wederpartij van een van zijn verplichtingen, ontheft ons van alle verplichtingen, bedoeld in lid 1, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan onze eventuele garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. De wederpartij is tot een andere vordering tot schadevergoeding, welke ook, niet gerechtigd.

  10. Reclame

  1. Indien een reclame conform artikel 5, lid 3 door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
  2. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.
  3. Retournering van het geleverde kan slecht geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden.

  11. Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom tot het moment van volledig betaling van al hetgeen de wederpartij uit welken hoofde ook jegens ons verschuldigd is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rent en kosten (en indien ten tijde van de levering een rekening- courant verhouding op het moment van de vereffening van het ten laste van de wederpartij komende saldo).
  2. Ingeval van niet-belasting van een opvorderbaar bedrag, schorsing, van betaling, aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de wederpartij, ingeval van diens overlijden, zullen wij het recht hebben om zonder in gebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan, dat nog geleverd moet worden, te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd onze rechten om schadevergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering die wij ten laste van de wederpartij hebben, ineens en dadelijk opeisbaar.
  3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, geleverd of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

  12. Intellectuele eigendomsrechten

  1. Op alle door Kassaplan – de retail leverancier verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met Kassaplan – de retail leverancier zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  2. De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz blijven Kassaplan – de retail leverancier zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
  3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 10.000,=, onverminderd Kassaplan – de retail leverancier zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

  13. Betaling

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
  2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van onze oudste openstaande vorderingen jegens de wederpartij, alsmede van de eventuele rente en van door ons gemaakte (invorderings)kosten.
  3. In gevallen, dat de wederpartij:
   1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd,
   2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
   3. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden de op hem rustende verplichting niet nakomt,
   4. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
   5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsvinden van eender bovengemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussen komst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende dienste. Terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebreke stelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en interesten.
  4. Bezwaren tegen de door ons verzonden facturen moeten binnen vijf dagen bij aangetekend schrijven en gemotiveerd te onzer kennis worden gebracht. Indien dergelijke bezwaren niet binnen vijf dagen na verzending van de factuur kenbaar zijn gemaakt, wordt de wederpartij geacht met de verzonden factuur in te stemmen.

  14. Rente en kosten

  1. Indien bij betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog open staande bedrag.
  2. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.

  15. Toepasselijk recht

  1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing, met uitsluiting van de EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE ZAKEN (Wet van 15 december 1971,S780).

  16. Geschillen

  1. Alle geschillen, waaronder de begrepen die welke slecht door een partij als zodanig beschouwd worden. Voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke of juridische aard, zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te `s-Gravenhage.